ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

AwiFLEX Cool+

คุณสมบัติพิเศษของ AwiFLEX Cool+ สามารถปรับแต่งการใช้งานได้ตาม ความต้องการการวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ ด้วยระบบออนไลน์

AwiECO

คุณสมบัติพิเศษของ AwiECO
ขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

Gas Analyzer Multitec 545

คุณสมบัติพิเศษของ Multitec  545 สามารถวิเคราะห์ก๊าซ CH4, CO2, O2, H2S ค่าความเที่ยงตรงสูง

Gas Flow Meter

คุณสมบัติพิเศษของ Gas Flow Meter วัดอัตราการไหลโดยมวล (mass flow) ไม่มีผลกับความดันและ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

Microtector II G450

คุณสมบัติพิเศษของ Microtector II G450 สามารถวัดได้ถึง 4 ก๊าซพร้อมกัน: O2, H2S, CO และ ก๊าซเผาไหม้ จอแสดงผลขนาดใหญ่

Flame Arrester

คุณสมบัติพิเศษของ Flame Arrester ป้องกันการระเบิด ตามมาตรฐานของ ATEX เหมาะสำหรับ Explosive Gas Group

Gas Blower

คุณสมบัติพิเศษของ Gas Blower
ประสิทธิภาพและความเสถียรภาพสูง การบำรุงรักษาต่ำ

Flare Gas

คุณสมบัติพิเศษของ Flare Gas
เหมาะสำหรับงาน Biogas และก๊าซเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม Package unit ตามมาตรฐาน

Flowmeter FLONET

วัดปริมาณการไหลของของน้ำในท่อ DN 6 ถึง DN 1200 (1/4″ ถึง 48″)
ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำ ในอุตสาหกรรมเคมีและอาหาร